• De droom van Samen10+

    “Het geven van het beste onderwijs van de hele wereld, aan leerlingen in een achterstandswijk om de leerlingen een nóg beter toekomstperspectief te bieden.”

    Wat is Samen10+?De scholen

Speerpunten 2016 – 2017

Verbreding van het onderwijsaanbod

In scholen over de hele wereld vinden ingrijpende veranderingen plaats inzake de manier waarop scholen kinderen lesgeven en opvoeden. Om leerlingen in staat te stellen een gelukkig, productief en zinvol leven te leiden en een positieve bijdrage aan de gemeenschap te leveren is het aanreiken van louter theoretische kennis niet voldoende.

Ook de sociale, emotionele en ethische ontwikkeling van kinderen is een steeds belangrijker onderdeel van het totale onderwijspakket aan het worden. Ook op de S10+ scholen, wat je leert doet er toe, maar wat voor mens je bent en wordt is minstens zo belangrijk.

Kansenongelijkheid is een belangrijk thema.

Op dit terrein zijn we aan het kijken hoe de overgang van PO naar VO nog beter kan worden. We zijn het huidige uitstroomprofiel aan het onderzoeken.

Project paspoort

De meeste S10+ scholen doen mee aan Project Paspoort van Mohammed Chaara. Mohammed is een rolmodel en hij maakt ouders en kinderen bewust van het belang van een goede schoolkeuze

De Samen10+ monitor

Het beoogde doel was in 2018 de percentiele uitstroom van de gemiddelde Nederlandse score van 2012 te halen. Er is een verbetering zichtbaar, maar dit oorspronkelijke target lijkt een utopie. Er is echter wel iets anders zichtbaar geworden. De uitstroom VWO gaan we niet halen. Wat wel duidelijk is geworden is dat binnen de uitstoom VMBO een verschuiving plaats vindt. Meer VMBO theoretisch en minder VMBO overig. Die ontwikkeling willen we binnen een nieuwe monitor beter volgen en inzichtelijk maken, want ook dit is een belangrijk inzicht.

De doorgaande lijn van de afgelopen meetmomenten, zelfs als er verschillende toetsen zijn afgenomen, worden in 1 grafiek ondergebracht. Daardoor verdwijnen de breuklijnen. In de nieuwe grafiek heb zie je vanaf de start van het project de doorgaande lijnen over 8 leerjaren, ongeacht eventuele veranderingen in toetsen. Zowel op school- als op projectniveau.

De nieuwe monitor geeft de mogelijkheid om beter in kaart te brengen hoe we leerrendement weer kunnen geven. Scholen analyseren het leerrendement op groepsniveau voor hun school en vullen dat in in de nieuwe monitor. Daarmee heeft de school het overzicht voor de eigen school.

De Samen10+ monitor toont het totaal overzicht.
Deze gegevens zijn vooral input voor gesprek, van elkaar leren en samen verbeteren.

Lerend netwerk

De S10+ scholen gaan intensief inzette op het bouwen van een lerend netwerk. De essentie is dat dat niet alleen inde eigen school maar school overstijgend gebeurt en dat met name leerkrachten de kans krijgen bij elkaar te gaan kijken en met en door elkaar te verbeteren

Oriëntatie op een vernieuwend internationaal onderwijsconcept

Twee scholen (de Springbok en het Startpunt) oriënteren zich op onderwijs volgens de principes van het International Baccalaureaat. Zij nemen dit voorjaar de beslissing of zij de kandidaatsfase daarvoor ingaan.

De Samen10+ Zomerschool

Van de negen scholen doen er weer acht mee met de S10+ zomerschool ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. Nieuw is dat we unitleiders aan het opleiden zijn. Zij schrijven ook mee aan het programma. Op die manier verbreden we kennis en inzet. De leerkrachten worden eigenaar van inhoud en proces. Een mooi proces voor alle betrokkenen.

Het geven van het beste onderwijs van de hele wereld, aan leerlingen in een achterstandswijk om de leerlingen een nóg beter toekomstperspectief te bieden.

Jo Willenborg, Lid college van bestuur De Haagse Scholen
“Bij Samen10+ wordt werk gemaakt van vernieuwing. Zij sluiten aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om zich te verwonderen. Daardoor leren zij intensiever en sneller. Het leren krijgt betekenis en beklijft beter.”

Ingrid van Engelshoven, wethouder van Onderwijs en Dienstverlening over Samen10+
“Als de wil tot verbetering uit mensen zelf komt is dat heel krachtig, dat is het mooie aan Samen10+.”